Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Sobre el Portal Jurídic de Catalunya


Introducció

El Portal Jurídic de Catalunya ofereix el dret vigent a Catalunya i un seguit de serveis d’informació amb la finalitat de facilitar l’accés i la consulta de la normativa actualitzada.

L’accés de la societat (ciutadania, empreses, judicatura, administracions públiques, etc.) a les normes vigents és un dels principis bàsics de la transparència i la qualitat democràtica.

Actualment, aquest accés només es considera satisfet si és garantit pels poders públics, mitjançant la creació d’un servei públic de difusió del dret vigent. Així, l’Informe Mandelkern sobre millora de la regulació (Comissió Europea, 2001), afirma expressament que “la difusió i disponibilitat pública de la normativa hauria de ser considerada un servei públic” (p. 65) i recomana que “els Estats membres i la Comissió han d’intentar establir (...) un servei públic (gratuït o mitjançant el pagament d’una taxa raonable) que doni accés als textos de les lleis i els reglaments dels seus àmbits respectius” (p. 9).

El Portal Jurídic de Catalunya contribueix al compliment de les previsions de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, oferint la informació relativa a les decisions i actuacions amb rellevància jurídica que l’Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència, la qual ha d’incloure, entre altres (art. 10):

  • Les normes aprovades per l’Administració pública –de les quals hi ha d’haver disponibles les versions en el format originari i, en el cas de les normes que hagin estat modificades, les versions consolidades;
  • Els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i dels altres òrgans consultius.

Així mateix, d’acord amb l’art. 63.2 de la mateixa Llei: "l’Administració, per a facilitar el coneixement del dret vigent, ha d’elaborar textos consolidats de les normes quan s’hagin modificat. Els textos consolidats tenen valor informatiu i han d’indicar clarament llur naturalesa i quines normes consoliden”.

Aquesta tasca de consolidació normativa i difusió del dret vigent ha estat encarregada al Portal Jurídic de Catalunya: la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, afegeix una disposició addicional a la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya(DOGC), amb el text següent:

“Disposició addicional cinquena. Difusió del dret vigent a Catalunya
1. Per mitjà de la base de dades del DOGC, s'alimenta un portal web anomenat Portal Jurídic de Catalunya, per mitjà del qual es fa la difusió del dret vigent a Catalunya.
2. El portal web incorpora totes les normes publicades en el DOGC amb rang de llei i amb rang reglamentari, tant en la versió oficial publicada en el DOGC com en la versió consolidada.”
 

Contingut del Portal

Al Portal Jurídic, s’hi poden consultar totes les normes amb rang de llei, els decrets i les ordres publicades a la Seccio I "Disposicions" del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya des del núm. 1 (segona època), de 5 de desembre de 1977.

De les normes amb rang de llei i dels decrets, se n’ofereix, a més del text publicat, el text consolidat, que incorpora, en un document únic, les modificacions (o afectacions passives) i correccions que hagi tingut aquella norma al llarg del temps.

En els textos consolidats, el Portal Jurídic ofereix l’accés a les sentències del Tribunal Constitucional publicades al Butlletí Oficial de l’Estat, i, amb la col·laboració del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo General del Poder Judicial, a les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal Suprem, dictades en relació amb disposicions de caràcter general amb rang legal o reglamentari de Catalunya.

Actualment, s’hi poden consultar els textos consolidats de totes les normes amb rang de llei i dels decrets de Catalunya. La consolidació d’algunes ordres s’hi anirà incorporant progressivament.

També, en el cas de les normes amb rang de llei i els decrets, es poden consultar al Portal Jurídic els dictàmens previs a la seva aprovació i, a més, en el cas de les normes amb rang de llei, els projectes i les proposicions de llei.

Al Portal Jurídic de Catalunya es publiquen tots els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora des de l’any 1989.

La normativa de Catalunya es complementa amb una selecció de normes estatals consolidades en català, elaborades pel servei LexCat del Departament de Justícia, i una selecció de normativa de la Unió Europea que s'inclou reutilitzant les dades ofertes per la base de dades EUR-Lex mitjançant enllaç als seus continguts (© Unión Europea, http://eur-lex.europa.eu/).

Els textos consolidats del Portal Jurídic de Catalunya no tenen caràcter oficial. Vegeu Consideracions legals sobre els textos consolidats.

Pel que fa a l’actualització del contingut, els documents amb rang de llei i les normes reglamentàries es carreguen al Portal Jurídic cada dia en publicar-se al DOGC. Les noves relacions (afectacions) entre normes es donen d’alta al mateix dia o, com a màxim, al dia laborable següent a la publicació de la norma afectadora. La consegüent consolidació de textos es publica en un termini de dos dies laborables, termini que es pot allargar en funció de la complexitat de la consolidació.

 

Criteris de consolidació

Vigència de les normes

L’article 111-10 de la Primera llei del Codi civil de Catalunya (Llei 29/2002, de 30 de desembre), afegit per la Llei 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya, estableix que:

  1. Les lleis de Catalunya entren en vigor una vegada han transcorregut vint dies des del dia en què han estat publicades íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, si no s’hi disposa altrament.
  2. La vigència de les lleis i de les altres normes cessa quan són derogades per altres de posteriors de rang igual o superior que ho declarin expressament.

D’acord amb l’article 2 del Codi civil (Reial decret de 24 de juliol de 1889):

  1. Les lleis entren en vigor al cap de vint dies de la seva publicació completa en el Butlletí Oficial de l’Estat, si les lleis no disposen una altra cosa.
  2. Les lleis només es deroguen per unes altres de posteriors. La derogació té l’abast que s’hi disposi de manera expressa i s’estén sempre a tot allò que en la llei nova, sobre la mateixa matèria, sigui incompatible amb l’anterior. Per la simple derogació d’una llei no recobren vigència les que aquesta hagi derogat.
  3. Les lleis no tenen efecte retroactiu si no disposen el contrari.

L’article 5 de la mateixa norma estableix que:

  1. Sempre que no s’hi estableixi una altra cosa, en els terminis assenyalats per dies, a comptar d’un dia determinat, aquest queda exclòs del còmput, el qual comença l’endemà; i si els terminis estan fixats per mesos o anys, es computen de data a data. Quan en el mes de venciment no hi hagi dia equivalent a l’inicial del còmput, s’entén que el termini expira l’últim dia del mes.
  2. En el còmput civil dels terminis no s’exclouen els dies inhàbils.

En relació als actes legislatius i no legislatius adoptats per la Unió Europea, d’acord amb l’art. 297 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, es publicaran al Diari Oficial de la Unió Europeai entraran en vigor en la data que aquests mateixos fixin o, si de cas hi manca, al cap de vint dies d’haver estat publicats.

Derogacions expresses i tàcites

Al Portal Jurídic de Catalunya, només fem constar com a  No vigent  les normes que han estat expressament derogades per altres normes o anul·lades per un tribunal.

Les derogacions tàcites, només les fem constar en una anotació en forma d’afectació genèrica. Si és el cas, fem constar en una nota l’abast de la derogació tàcita.


Derogacions “en tot el que s’oposi”

En el cas que una norma sigui afectada per una derogació del tipus “Es deroga en tot el que s’oposi”, fem una nova versió consolidada de la norma afectada i hi fem  constar la derogació en una afectació genèrica. En aquests casos, cal tenir en compte que el text d’ambdues versions serà idèntic, però l’afectació genèrica ens indicarà el motiu de la nova versió consolidada amb una vigència diferenciada.


Les normes no recobren vigència un cop han estat derogades

D’acord amb l’article 2.2 in fine del Codi civil, per la simple derogació d’una llei no recobren la vigència les normes que aquesta darrera llei hagués derogat.

 

Serveis d’informació

Com a complement a la consulta de la normativa, s’ofereixen serveis bàsics d’informació jurídica, com ara la possibilitat de subscriure’s a un document o al resultat d’una cerca, de manera que cada vegada que la norma o el resultat de la cerca escollits tinguin una modificació, l’usuari/ària rebrà una alerta a la seva bústia de correu electrònic.

També, els/les usuaris/àries poden guardar les normes escollides o els paràmetres d’una cerca en una carpeta personal, de manera que es puguin recuperar fàcilment en una nova sessió. Per a més informació, vegeu l’apartat Serveis del Portal.

Cal donar-se d’alta com a usuari/ària registrat/ada del Portal Jurídic de Catalunya. Donar-se d’alta.

 

Reutilització dels documents i dades

D’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els documents i les dades publicats al Portal poden ser objecte de reutilització sempre que no se n’alteri el contingut, ni se’n desnaturalitzi el sentit, i se citi com a font el Portal Jurídic de Catalunya, així com la data de la darrera actualització.

Aquesta reutilització s’entén sens perjudici dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que puguin existir sobre determinats continguts, així com respecte de les dades de caràcter personal, el tractament de les quals queda sotmès, en tot cas, a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de les dades de caràcter personal.

Avís legal

 

Identificador europeu de legislació (ELI)

Els identificadors uniformes de recursos a Internet permeten identificar, en el nostre cas les normes, de forma unívoca i estable. La Unió Europea ha posat de manifest com el procés de cooperació dins de la Unió ha augmentat la necessitat de conèixer i intercanviar la informació jurídica procedent de les autoritats nacionals i estatals a Europa. Per tal de facilitar el posterior desenvolupament de legislacions estatals interrelacionades i servir als professionals del dret i als ciutadans en l’ús de les bases de dades de legislació, ha promogut un sistema comú d’identificació de la legislació i de les seves metadades.

El Portal Jurídic de Catalunya està treballant per implantar aquest identificador europeu de legislació (European Legislation Identifier, ELI),  amb la finalitat de facilitar l’accés al dret vigent i la interoperabilitat amb altres bases de dades jurídiques.


Més informació

Identificador Europeu de Legislació (ELI)

Conclusions del Consell de la Unió Europea en les quals es promou la creació d’un identificador europeu de legislació

(2012/C 325/02, DOUE C325 de 26.10.2012).

 

Promotors del Portal Jurídic de Catalunya

El Portal Jurídic de Catalunya és un projecte de la Generalitat de Catalunya. L’ha impulsat la Secretaria del Govern, que a través de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions ha portat a terme el desenvolupament del Portal, i hi han participat el Parlament de Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries, la Comissió Jurídica Assessora, el Departament de Justícia, el Gabinet Jurídic i la Direcció General d’Atenció Ciutadana. El projecte ha comptat amb el suport del Ministeri d’Indústria, Tecnologia i Ciència.

La titularitat del domini d’aquest Portal, http://portaljuridic.gencat.cat, i la seva gestió corresponen a:

     Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
     Generalitat de Catalunya
     NIF S-5800004-C
     av. de Josep Tarradellas, 20, 2a planta
     08029 Barcelona
     Bústia de contacte

 

Més informació, detecció d’errors i suggeriments

Podeu informar-nos de qualsevol qüestió relacionada amb el Portal Jurídic de Catalunya a través de la nostra bústia de contacte

El Portal Jurídic de Catalunya ofereix el dret vigent a Catalunya i un seguit de serveis d’informació amb la finalitat de facilitar l’accés i la consulta de la normativa actualitzada. L’Entitat Autònoma del Diari Oficial, a través del Portal Jurídic, s’encarrega de la consolidació dels textos amb rang de llei i amb rang reglamentari i de la publicació de les afectacions en la resta de normes per tal d’oferir en tot moment la versió o informació vigent de la normativa aplicable.

No obstant això, la resposta a casos concrets o la interpretació d’aquesta normativa no és una de les finalitats del Portal perquè en cada cas poden convergir elements d’índole diversa. Atès que determinades consultes poden tenir implicacions en diversos àmbits, en aquests casos, recomanem que es contacti amb el departament o l’entitat competent en la matèria.

Per a més informació sobre contingut del Portal Jurídic, el funcionament del cercador, els serveis d’informació jurídica, etc., vegeu l’apartat de Preguntes freqüents.

Si voleu enllaçar el Portal Jurídic des del vostre web, facebook, etc., podeu utilitzar aquests bàners amb l’adreça http://portaljuridic.gencat.cat:

Baner 120x90 píxels

 

Baner 84x84 píxels
logo PJC 120x92px   logo PJC 84x84px target=

 

 

Documents

 
Data d'actualització: 17.10.2018
Text consolidat m

es texto consolidado m
Versió d’una norma que incorpora, en un document únic, les modificacions i correccions que hagi tingut aquella norma al llarg del temps, de manera que se’n facilita la consulta de la versió vigent, actualment o en una data concreta. Els articles, apartats, etc. que han estat modificats es presenten en la seva nova redacció i, generalment, s’hi indica amb una nota el tipus de modificació (derogació, suspensió, modificació, etc.) i la referència de la norma modificadora.
Els textos consolidats del Portal Jurídic de Catalunya no tenen caràcter oficial ni substitueixen la versió oficial i autèntica de les normes, que és la publicada al diari o butlletí oficial corresponent.